Thống kê 01 - 45

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 18/11/2017 đến ngày 18/12/2017

Số Lần xuất hiện
01    0.00% (0 lần)
02    1.28% (1 lần)
03    1.28% (1 lần)
04    3.85% (3 lần)
05    1.28% (1 lần)
06    1.28% (1 lần)
07    3.85% (3 lần)
08    1.28% (1 lần)
09    2.56% (2 lần)
10    1.28% (1 lần)
11    1.28% (1 lần)
12    1.28% (1 lần)
13    1.28% (1 lần)
14    3.85% (3 lần)
15    2.56% (2 lần)
16    1.28% (1 lần)
17    2.56% (2 lần)
18    1.28% (1 lần)
19    5.13% (4 lần)
20    1.28% (1 lần)
21    0.00% (0 lần)
22    0.00% (0 lần)
23    3.85% (3 lần)
24    3.85% (3 lần)
25    0.00% (0 lần)
26    1.28% (1 lần)
27    5.13% (4 lần)
28    1.28% (1 lần)
29    1.28% (1 lần)
30    3.85% (3 lần)
31    1.28% (1 lần)
32    3.85% (3 lần)
33    1.28% (1 lần)
34    3.85% (3 lần)
35    2.56% (2 lần)
36    2.56% (2 lần)
37    1.28% (1 lần)
38    2.56% (2 lần)
39    2.56% (2 lần)
40    2.56% (2 lần)
41    3.85% (3 lần)
42    0.00% (0 lần)
43    5.13% (4 lần)
44    2.56% (2 lần)
45    3.85% (3 lần)
x