Thống kê về nhiều ít

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 21/09/2017 đến ngày 21/10/2017

Số Lần xuất hiện
36    6.41% (5 lần)
37    6.41% (5 lần)
04    5.13% (4 lần)
35    5.13% (4 lần)
10    3.85% (3 lần)
16    3.85% (3 lần)
19    3.85% (3 lần)
21    3.85% (3 lần)
02    2.56% (2 lần)
05    2.56% (2 lần)
08    2.56% (2 lần)
09    2.56% (2 lần)
11    2.56% (2 lần)
14    2.56% (2 lần)
18    2.56% (2 lần)
20    2.56% (2 lần)
23    2.56% (2 lần)
24    2.56% (2 lần)
25    2.56% (2 lần)
27    2.56% (2 lần)
30    2.56% (2 lần)
31    2.56% (2 lần)
33    2.56% (2 lần)
39    2.56% (2 lần)
40    2.56% (2 lần)
42    2.56% (2 lần)
45    2.56% (2 lần)
06    1.28% (1 lần)
13    1.28% (1 lần)
15    1.28% (1 lần)
26    1.28% (1 lần)
28    1.28% (1 lần)
32    1.28% (1 lần)
34    1.28% (1 lần)
41    1.28% (1 lần)
43    1.28% (1 lần)
44    1.28% (1 lần)
01    0.00% (0 lần)
03    0.00% (0 lần)
07    0.00% (0 lần)
12    0.00% (0 lần)
17    0.00% (0 lần)
22    0.00% (0 lần)
29    0.00% (0 lần)
38    0.00% (0 lần)
x