Thống kê về nhiều ít

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 17/11/2017 đến ngày 17/12/2017

Số Lần xuất hiện
19    5.56% (4 lần)
43    5.56% (4 lần)
14    4.17% (3 lần)
23    4.17% (3 lần)
24    4.17% (3 lần)
27    4.17% (3 lần)
30    4.17% (3 lần)
32    4.17% (3 lần)
34    4.17% (3 lần)
45    4.17% (3 lần)
04    2.78% (2 lần)
07    2.78% (2 lần)
09    2.78% (2 lần)
15    2.78% (2 lần)
17    2.78% (2 lần)
35    2.78% (2 lần)
36    2.78% (2 lần)
38    2.78% (2 lần)
39    2.78% (2 lần)
41    2.78% (2 lần)
44    2.78% (2 lần)
02    1.39% (1 lần)
03    1.39% (1 lần)
05    1.39% (1 lần)
06    1.39% (1 lần)
08    1.39% (1 lần)
10    1.39% (1 lần)
11    1.39% (1 lần)
12    1.39% (1 lần)
13    1.39% (1 lần)
18    1.39% (1 lần)
20    1.39% (1 lần)
26    1.39% (1 lần)
28    1.39% (1 lần)
29    1.39% (1 lần)
31    1.39% (1 lần)
33    1.39% (1 lần)
37    1.39% (1 lần)
40    1.39% (1 lần)
01    0.00% (0 lần)
16    0.00% (0 lần)
21    0.00% (0 lần)
22    0.00% (0 lần)
25    0.00% (0 lần)
42    0.00% (0 lần)
x