Lo Da Nang - Bảng Kết quả Lô tô Đà Nẵng - XSDNA - SXDNA

XSDNA mở thưởng Thứ 4 ngày 19/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,5,0 0,8 0
1 7 7 1
2 - 8,8 2
3 7,3 3 3
4 - 5 4
5 4,9,8,6,8 0,7 5
6 - 0,5 6
7 7,1,5 7,9,3,1 7
8 2,2,0 5,5 8
9 7 5 9

Nhận kết quả xổ số Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS DNA gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSDNA Thứ 7, XS Đà Nẵng 15/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,3,8,9 7,0,8 0
1 9,2 9 1
2 2 1,2 2
3 - 0,5 3
4 6,6,5,9 - 4
5 3 4 5
6 8 4,4,7 6
7 0,8,6 - 7
8 0 7,6,0 8
9 1 1,4,0 9

Lô XS Đà Nẵng Thứ 4, SXDNA 12/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,2 7,3 0
1 1 1 1
2 - 0,6 2
3 0,8,7 0 3
4 4,6,8 5,4 4
5 4 7 5
6 2,8,6 6,9,4 6
7 5,0,8 3 7
8 9 6,7,3,4 8
9 6 8 9

Lô Đà Nẵng Thứ 7, Xổ số DNA 08/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 1,2 7,3 0
1 4,1 0,1 1
2 7 9,0 2
3 8,0 6 3
4 - 9,1 4
5 - 6,7,7,7 5
6 5,3 - 6
7 0,5,5,5,9,7 2,8,7 7
8 7 3 8
9 2,4 7 9

Lô tô XSDNA Thứ 4, XSDNA 05/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 2,3 0
1 8,4 7,5 1
2 0,5,7 4,4 2
3 4,0 4,9 3
4 3,2,2 3,1 4
5 8,1 2 5
6 - 8 6
7 8,1 2 7
8 8,6 1,5,8,7,9 8
9 8,3 - 9

Lô Đà Nẵng Thứ 7, Sổ số Đà Nẵng 01/09/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,4,1 8,9,8 0
1 - 8,4,0 1
2 - 6,8 2
3 9 4,8 3
4 3,1 0,7 4
5 - 7,8 5
6 2,9 - 6
7 4,5,7 0,7 7
8 0,3,2,1,0,5 - 8
9 0 6,3 9

Lo SXDNA Thứ 4, SXDNA 29/08/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 3 0
1 7,6,6 6,3 1
2 3 - 2
3 0,1,7 8,2,7 3
4 8,4,4 8,4,4 4
5 - 8 5
6 1 1,1 6
7 8,3 1,8,3 7
8 7,3,5,4 4,9,7 8
9 8 - 9
X