Lo Tra Vinh - Bảng Kết quả Lô tô Trà Vinh - XSTV - SXTV

XSTV mở thưởng Thứ 6 ngày 12/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,5 - 0
1 8,8 4,5,7 1
2 4 - 2
3 - - 3
4 1 9,5,2 4
5 1,4,7 7,0 5
6 - 8,0 6
7 9,9,5,1 9,8,5 7
8 6,7 1,1 8
9 4,9,7 7,7,9 9

Nhận kết quả xổ số Trà Vinh, soạn XSTV gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TV gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTV Thứ 6, XS Trà Vinh 05/07/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,5 3,1 0
1 6,4,0 7 1
2 8,4 7 2
3 0 9 3
4 - 1,2 4
5 - 0,0 5
6 6 1,6 6
7 7,1,9,2 9,7 7
8 9 2,9 8
9 7,8,3,9 7,8,9 9

Lô XS Trà Vinh Thứ 6, SXTV 28/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 5,1,5 0
1 4,0,5,9 - 1
2 - 9,9,0,5,4 2
3 - 4,7 3
4 3,2 1 4
5 0,2,0 7,1,7 5
6 - 9 6
7 5,5,3 9,8 7
8 7 - 8
9 7,2,2,6 1 9

Lô Trà Vinh Thứ 6, Xổ số TV 21/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 0,5,6 2,0 0
1 4,9 2 1
2 0,1,3,5 9,9 2
3 - 6,2 3
4 - 1,8 4
5 7,5 9,5,2,6,0 5
6 3,5 0 6
7 8 5 7
8 4 7 8
9 5,2,2 1 9

Lô tô XSTV Thứ 6, XSTV 14/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 5,5 5 0
1 6 6,3,9 1
2 3 8 2
3 4,3,9,1 2,3 3
4 - 6,3 4
5 5,6,0 5,0,0 5
6 1,6,4 1,5,6 6
7 9 8 7
8 2,7 - 8
9 1 7,3 9

Lô Trà Vinh Thứ 6, Sổ số Trà Vinh 07/06/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 8 5,9 0
1 3,2,1,9 2,1 1
2 1,3 1,4 2
3 - 1,9,4,2 3
4 3,2 7 4
5 0 8 5
6 - - 6
7 8,9,4 - 7
8 9,5 7,0 8
9 3,9,0 8,7,9,1 9

Lo SXTV Thứ 6, SXTV 31/05/2019

Đầu Loto Loto Đuôi
0 7,9,3 5,1,7,4,3 0
1 0,9 - 1
2 3,4 7 2
3 0 2,0 3
4 0 2 4
5 0,9,6 9,7,9 5
6 9 5 6
7 0,2,5 0 7
8 - - 8
9 5,5 5,1,0,6 9
X