Lo Tra Vinh - Bảng Kết quả Lô tô Trà Vinh - XSTV - SXTV

XSTV mở thưởng Thứ 6 ngày 07/12/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2 6,9,9,3 0
1 3 - 1
2 - 0,6 2
3 0 7,1 3
4 8,6,9 - 4
5 9 - 5
6 0,2,9 4 6
7 8,9,3,8,7 7,8 7
8 7 4,7,7 8
9 0,0 7,4,5,6 9

Nhận kết quả xổ số Trà Vinh, soạn XSTV gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS, soạn XS TV gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Lô tô XSTV Thứ 6, XS Trà Vinh 30/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,7 9,5,8 0
1 6,8 7 1
2 6,3 - 2
3 8 2 3
4 - - 4
5 9,0,8 9 5
6 6 0,1,2,6,9 6
7 1 0 7
8 8,0 3,9,1,8,5 8
9 5,8,0,6 5 9

Lô XS Trà Vinh Thứ 6, SXTV 23/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 2,6 - 0
1 7 4,4,8 1
2 4,8,2,4 0,2 2
3 3,5 3 3
4 1,9,1 2,2 4
5 7 3 5
6 6 6,0 6
7 9 5,8,1,8 7
8 7,7,1 2 8
9 - 7,4 9

Lô Trà Vinh Thứ 6, Xổ số TV 16/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 - 8,5,3,5 0
1 5,6 8 1
2 8,2,6 7,2 2
3 0 8 3
4 9 5 4
5 8,0,4,0 1,9 5
6 - 2,1 6
7 2,8,7 7 7
8 3,0,1 2,5,7 8
9 5 4 9

Lô tô XSTV Thứ 6, XSTV 09/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6 4,9,7 0
1 8 3 1
2 3 6,5 2
3 1,9,8,7 5,2 3
4 0 7 4
5 3,7,8,2 8 5
6 2 0 6
7 4,9,0 3,5 7
8 5 1,3,5 8
9 0 3,7 9

Lô Trà Vinh Thứ 6, Sổ số Trà Vinh 02/11/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 6,6,7,2 3,6 0
1 5,4 4,3 1
2 5,5 9,0 2
3 0,1,5,4 - 3
4 1 3,1 4
5 9 3,1,2,2 5
6 0 0,0 6
7 8,7 0,7 7
8 - 7 8
9 2 5 9

Lo SXTV Thứ 6, SXTV 26/10/2018

Đầu Loto Loto Đuôi
0 3,2,0,6 4,0 0
1 7,8,1 1 1
2 7,6 0,7 2
3 8 6,6,0 3
4 8,0 7 4
5 - - 5
6 3,3,7 9,0,2 6
7 4,2 1,6,2 7
8 - 4,1,3 8
9 6 - 9
X