Thống kê Loto từ 01 - 45

Từ ngày
Đến ngày

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 18/08/2019 đến ngày 18/09/2019

Số Lần xuất hiện
01    2.78% (2 lần)
02    2.78% (2 lần)
03    0.00% (0 lần)
04    2.78% (2 lần)
05    2.78% (2 lần)
06    5.56% (4 lần)
07    4.17% (3 lần)
08    4.17% (3 lần)
09    4.17% (3 lần)
10    0.00% (0 lần)
11    2.78% (2 lần)
12    2.78% (2 lần)
13    1.39% (1 lần)
14    2.78% (2 lần)
15    4.17% (3 lần)
16    1.39% (1 lần)
17    4.17% (3 lần)
18    0.00% (0 lần)
19    2.78% (2 lần)
20    2.78% (2 lần)
21    2.78% (2 lần)
22    1.39% (1 lần)
23    2.78% (2 lần)
24    2.78% (2 lần)
25    4.17% (3 lần)
26    2.78% (2 lần)
27    0.00% (0 lần)
28    2.78% (2 lần)
29    2.78% (2 lần)
30    4.17% (3 lần)
31    4.17% (3 lần)
32    1.39% (1 lần)
33    1.39% (1 lần)
34    1.39% (1 lần)
35    2.78% (2 lần)
36    1.39% (1 lần)
37    1.39% (1 lần)
38    1.39% (1 lần)
39    0.00% (0 lần)
40    1.39% (1 lần)
41    0.00% (0 lần)
42    0.00% (0 lần)
43    1.39% (1 lần)
44    1.39% (1 lần)
45    0.00% (0 lần)
X