Thống kê Loto từ 01 - 45

Từ ngày
Đến ngày

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 21/12/2018 đến ngày 21/01/2019

Số Lần xuất hiện
01    5.13% (4 lần)
02    0.00% (0 lần)
03    2.56% (2 lần)
04    1.28% (1 lần)
05    0.00% (0 lần)
06    0.00% (0 lần)
07    0.00% (0 lần)
08    3.85% (3 lần)
09    1.28% (1 lần)
10    2.56% (2 lần)
11    1.28% (1 lần)
12    1.28% (1 lần)
13    0.00% (0 lần)
14    3.85% (3 lần)
15    1.28% (1 lần)
16    3.85% (3 lần)
17    1.28% (1 lần)
18    0.00% (0 lần)
19    5.13% (4 lần)
20    1.28% (1 lần)
21    5.13% (4 lần)
22    5.13% (4 lần)
23    2.56% (2 lần)
24    2.56% (2 lần)
25    2.56% (2 lần)
26    1.28% (1 lần)
27    1.28% (1 lần)
28    2.56% (2 lần)
29    0.00% (0 lần)
30    1.28% (1 lần)
31    5.13% (4 lần)
32    1.28% (1 lần)
33    3.85% (3 lần)
34    2.56% (2 lần)
35    6.41% (5 lần)
36    1.28% (1 lần)
37    1.28% (1 lần)
38    2.56% (2 lần)
39    0.00% (0 lần)
40    3.85% (3 lần)
41    2.56% (2 lần)
42    1.28% (1 lần)
43    0.00% (0 lần)
44    6.41% (5 lần)
45    1.28% (1 lần)
X