Thống kê Loto từ 01 - 45

Từ ngày
Đến ngày

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 24/02/2019 đến ngày 24/03/2019

Số Lần xuất hiện
01    3.03% (2 lần)
02    3.03% (2 lần)
03    1.52% (1 lần)
04    1.52% (1 lần)
05    7.58% (5 lần)
06    3.03% (2 lần)
07    3.03% (2 lần)
08    0.00% (0 lần)
09    0.00% (0 lần)
10    1.52% (1 lần)
11    0.00% (0 lần)
12    1.52% (1 lần)
13    3.03% (2 lần)
14    3.03% (2 lần)
15    4.55% (3 lần)
16    4.55% (3 lần)
17    3.03% (2 lần)
18    3.03% (2 lần)
19    1.52% (1 lần)
20    3.03% (2 lần)
21    0.00% (0 lần)
22    0.00% (0 lần)
23    1.52% (1 lần)
24    7.58% (5 lần)
25    1.52% (1 lần)
26    1.52% (1 lần)
27    1.52% (1 lần)
28    0.00% (0 lần)
29    3.03% (2 lần)
30    1.52% (1 lần)
31    3.03% (2 lần)
32    3.03% (2 lần)
33    0.00% (0 lần)
34    1.52% (1 lần)
35    1.52% (1 lần)
36    0.00% (0 lần)
37    1.52% (1 lần)
38    3.03% (2 lần)
39    0.00% (0 lần)
40    1.52% (1 lần)
41    3.03% (2 lần)
42    4.55% (3 lần)
43    3.03% (2 lần)
44    1.52% (1 lần)
45    3.03% (2 lần)
X