Thống kê Loto từ 01 - 45

Từ ngày
Đến ngày

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 17/06/2019 đến ngày 17/07/2019

Số Lần xuất hiện
01    4.17% (3 lần)
02    6.94% (5 lần)
03    2.78% (2 lần)
04    2.78% (2 lần)
05    2.78% (2 lần)
06    1.39% (1 lần)
07    4.17% (3 lần)
08    1.39% (1 lần)
09    1.39% (1 lần)
10    1.39% (1 lần)
11    4.17% (3 lần)
12    0.00% (0 lần)
13    0.00% (0 lần)
14    0.00% (0 lần)
15    1.39% (1 lần)
16    2.78% (2 lần)
17    0.00% (0 lần)
18    2.78% (2 lần)
19    2.78% (2 lần)
20    1.39% (1 lần)
21    4.17% (3 lần)
22    1.39% (1 lần)
23    2.78% (2 lần)
24    1.39% (1 lần)
25    5.56% (4 lần)
26    1.39% (1 lần)
27    2.78% (2 lần)
28    1.39% (1 lần)
29    1.39% (1 lần)
30    2.78% (2 lần)
31    2.78% (2 lần)
32    2.78% (2 lần)
33    2.78% (2 lần)
34    1.39% (1 lần)
35    1.39% (1 lần)
36    1.39% (1 lần)
37    2.78% (2 lần)
38    0.00% (0 lần)
39    2.78% (2 lần)
40    4.17% (3 lần)
41    2.78% (2 lần)
42    0.00% (0 lần)
43    1.39% (1 lần)
44    1.39% (1 lần)
45    2.78% (2 lần)
X