Thống kê Loto từ 01 - 45

Từ ngày
Đến ngày

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 25/04/2018 đến ngày 25/05/2018

Số Lần xuất hiện
01    0.00% (0 lần)
02    0.00% (0 lần)
03    2.78% (2 lần)
04    0.00% (0 lần)
05    0.00% (0 lần)
06    1.39% (1 lần)
07    0.00% (0 lần)
08    0.00% (0 lần)
09    2.78% (2 lần)
10    6.94% (5 lần)
11    5.56% (4 lần)
12    0.00% (0 lần)
13    1.39% (1 lần)
14    0.00% (0 lần)
15    1.39% (1 lần)
16    2.78% (2 lần)
17    0.00% (0 lần)
18    5.56% (4 lần)
19    1.39% (1 lần)
20    2.78% (2 lần)
21    1.39% (1 lần)
22    2.78% (2 lần)
23    2.78% (2 lần)
24    2.78% (2 lần)
25    6.94% (5 lần)
26    5.56% (4 lần)
27    4.17% (3 lần)
28    2.78% (2 lần)
29    8.33% (6 lần)
30    2.78% (2 lần)
31    1.39% (1 lần)
32    0.00% (0 lần)
33    2.78% (2 lần)
34    2.78% (2 lần)
35    2.78% (2 lần)
36    1.39% (1 lần)
37    4.17% (3 lần)
38    2.78% (2 lần)
39    1.39% (1 lần)
40    1.39% (1 lần)
41    2.78% (2 lần)
42    0.00% (0 lần)
43    1.39% (1 lần)
44    0.00% (0 lần)
45    0.00% (0 lần)
X