Thống kê Loto từ 01 - 45

Từ ngày
Đến ngày

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 17/10/2018 đến ngày 17/11/2018

Số Lần xuất hiện
01    0.00% (0 lần)
02    2.56% (2 lần)
03    0.00% (0 lần)
04    2.56% (2 lần)
05    0.00% (0 lần)
06    6.41% (5 lần)
07    1.28% (1 lần)
08    0.00% (0 lần)
09    1.28% (1 lần)
10    0.00% (0 lần)
11    1.28% (1 lần)
12    3.85% (3 lần)
13    1.28% (1 lần)
14    2.56% (2 lần)
15    0.00% (0 lần)
16    0.00% (0 lần)
17    2.56% (2 lần)
18    7.69% (6 lần)
19    1.28% (1 lần)
20    2.56% (2 lần)
21    1.28% (1 lần)
22    3.85% (3 lần)
23    1.28% (1 lần)
24    3.85% (3 lần)
25    5.13% (4 lần)
26    5.13% (4 lần)
27    1.28% (1 lần)
28    2.56% (2 lần)
29    0.00% (0 lần)
30    6.41% (5 lần)
31    3.85% (3 lần)
32    2.56% (2 lần)
33    2.56% (2 lần)
34    3.85% (3 lần)
35    3.85% (3 lần)
36    1.28% (1 lần)
37    2.56% (2 lần)
38    1.28% (1 lần)
39    2.56% (2 lần)
40    1.28% (1 lần)
41    2.56% (2 lần)
42    1.28% (1 lần)
43    0.00% (0 lần)
44    0.00% (0 lần)
45    2.56% (2 lần)
X