Thống kê Loto từ 01 - 45

Từ ngày
Đến ngày

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 26/04/2019 đến ngày 26/05/2019

Số Lần xuất hiện
01    5.56% (4 lần)
02    2.78% (2 lần)
03    1.39% (1 lần)
04    1.39% (1 lần)
05    1.39% (1 lần)
06    2.78% (2 lần)
07    1.39% (1 lần)
08    2.78% (2 lần)
09    0.00% (0 lần)
10    0.00% (0 lần)
11    1.39% (1 lần)
12    0.00% (0 lần)
13    4.17% (3 lần)
14    1.39% (1 lần)
15    0.00% (0 lần)
16    2.78% (2 lần)
17    2.78% (2 lần)
18    2.78% (2 lần)
19    1.39% (1 lần)
20    0.00% (0 lần)
21    1.39% (1 lần)
22    1.39% (1 lần)
23    4.17% (3 lần)
24    2.78% (2 lần)
25    1.39% (1 lần)
26    0.00% (0 lần)
27    4.17% (3 lần)
28    2.78% (2 lần)
29    2.78% (2 lần)
30    5.56% (4 lần)
31    4.17% (3 lần)
32    0.00% (0 lần)
33    5.56% (4 lần)
34    2.78% (2 lần)
35    6.94% (5 lần)
36    0.00% (0 lần)
37    0.00% (0 lần)
38    2.78% (2 lần)
39    2.78% (2 lần)
40    1.39% (1 lần)
41    2.78% (2 lần)
42    1.39% (1 lần)
43    4.17% (3 lần)
44    1.39% (1 lần)
45    1.39% (1 lần)
X