Thống kê nhiều ít

Từ ngày
Đến ngày

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 16/06/2018 đến ngày 16/07/2018

Số Lần xuất hiện
28    6.41% (5 lần)
34    6.41% (5 lần)
07    5.13% (4 lần)
02    3.85% (3 lần)
03    3.85% (3 lần)
06    3.85% (3 lần)
08    3.85% (3 lần)
15    3.85% (3 lần)
22    3.85% (3 lần)
26    3.85% (3 lần)
27    3.85% (3 lần)
29    3.85% (3 lần)
33    3.85% (3 lần)
38    3.85% (3 lần)
39    3.85% (3 lần)
43    3.85% (3 lần)
18    2.56% (2 lần)
20    2.56% (2 lần)
25    2.56% (2 lần)
32    2.56% (2 lần)
37    2.56% (2 lần)
04    1.28% (1 lần)
05    1.28% (1 lần)
09    1.28% (1 lần)
10    1.28% (1 lần)
12    1.28% (1 lần)
19    1.28% (1 lần)
23    1.28% (1 lần)
24    1.28% (1 lần)
30    1.28% (1 lần)
31    1.28% (1 lần)
36    1.28% (1 lần)
40    1.28% (1 lần)
41    1.28% (1 lần)
42    1.28% (1 lần)
44    1.28% (1 lần)
01    0.00% (0 lần)
11    0.00% (0 lần)
13    0.00% (0 lần)
14    0.00% (0 lần)
16    0.00% (0 lần)
17    0.00% (0 lần)
21    0.00% (0 lần)
35    0.00% (0 lần)
45    0.00% (0 lần)
X