Thống kê nhiều ít

Từ ngày
Đến ngày

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 21/10/2018 đến ngày 21/11/2018

Số Lần xuất hiện
18    8.33% (6 lần)
06    6.94% (5 lần)
25    5.56% (4 lần)
26    5.56% (4 lần)
30    5.56% (4 lần)
12    4.17% (3 lần)
31    4.17% (3 lần)
34    4.17% (3 lần)
35    4.17% (3 lần)
04    2.78% (2 lần)
17    2.78% (2 lần)
20    2.78% (2 lần)
22    2.78% (2 lần)
24    2.78% (2 lần)
27    2.78% (2 lần)
28    2.78% (2 lần)
32    2.78% (2 lần)
33    2.78% (2 lần)
37    2.78% (2 lần)
41    2.78% (2 lần)
02    1.39% (1 lần)
07    1.39% (1 lần)
09    1.39% (1 lần)
11    1.39% (1 lần)
13    1.39% (1 lần)
14    1.39% (1 lần)
19    1.39% (1 lần)
21    1.39% (1 lần)
23    1.39% (1 lần)
36    1.39% (1 lần)
39    1.39% (1 lần)
40    1.39% (1 lần)
42    1.39% (1 lần)
44    1.39% (1 lần)
45    1.39% (1 lần)
01    0.00% (0 lần)
03    0.00% (0 lần)
05    0.00% (0 lần)
08    0.00% (0 lần)
10    0.00% (0 lần)
15    0.00% (0 lần)
16    0.00% (0 lần)
29    0.00% (0 lần)
38    0.00% (0 lần)
43    0.00% (0 lần)
X