Thống kê nhiều ít

Từ ngày
Đến ngày

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 19/08/2019 đến ngày 19/09/2019

Số Lần xuất hiện
06    5.13% (4 lần)
09    5.13% (4 lần)
17    5.13% (4 lần)
07    3.85% (3 lần)
08    3.85% (3 lần)
15    3.85% (3 lần)
19    3.85% (3 lần)
20    3.85% (3 lần)
25    3.85% (3 lần)
30    3.85% (3 lần)
31    3.85% (3 lần)
01    2.56% (2 lần)
02    2.56% (2 lần)
04    2.56% (2 lần)
05    2.56% (2 lần)
11    2.56% (2 lần)
12    2.56% (2 lần)
13    2.56% (2 lần)
14    2.56% (2 lần)
21    2.56% (2 lần)
23    2.56% (2 lần)
24    2.56% (2 lần)
26    2.56% (2 lần)
28    2.56% (2 lần)
29    2.56% (2 lần)
35    2.56% (2 lần)
03    1.28% (1 lần)
16    1.28% (1 lần)
22    1.28% (1 lần)
32    1.28% (1 lần)
33    1.28% (1 lần)
34    1.28% (1 lần)
36    1.28% (1 lần)
37    1.28% (1 lần)
38    1.28% (1 lần)
40    1.28% (1 lần)
43    1.28% (1 lần)
44    1.28% (1 lần)
10    0.00% (0 lần)
18    0.00% (0 lần)
27    0.00% (0 lần)
39    0.00% (0 lần)
41    0.00% (0 lần)
42    0.00% (0 lần)
45    0.00% (0 lần)
X