Thống kê nhiều ít

Từ ngày
Đến ngày

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 21/10/2019 đến ngày 21/11/2019

Số Lần xuất hiện
30    6.41% (5 lần)
32    6.41% (5 lần)
40    5.13% (4 lần)
44    5.13% (4 lần)
02    3.85% (3 lần)
04    3.85% (3 lần)
19    3.85% (3 lần)
21    3.85% (3 lần)
22    3.85% (3 lần)
38    3.85% (3 lần)
06    2.56% (2 lần)
07    2.56% (2 lần)
09    2.56% (2 lần)
14    2.56% (2 lần)
23    2.56% (2 lần)
24    2.56% (2 lần)
28    2.56% (2 lần)
29    2.56% (2 lần)
31    2.56% (2 lần)
37    2.56% (2 lần)
41    2.56% (2 lần)
43    2.56% (2 lần)
01    1.28% (1 lần)
03    1.28% (1 lần)
05    1.28% (1 lần)
08    1.28% (1 lần)
10    1.28% (1 lần)
11    1.28% (1 lần)
12    1.28% (1 lần)
13    1.28% (1 lần)
15    1.28% (1 lần)
16    1.28% (1 lần)
17    1.28% (1 lần)
20    1.28% (1 lần)
27    1.28% (1 lần)
33    1.28% (1 lần)
36    1.28% (1 lần)
39    1.28% (1 lần)
42    1.28% (1 lần)
45    1.28% (1 lần)
18    0.00% (0 lần)
25    0.00% (0 lần)
26    0.00% (0 lần)
34    0.00% (0 lần)
35    0.00% (0 lần)
X