Thống kê nhiều ít

Từ ngày
Đến ngày

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 26/02/2019 đến ngày 26/03/2019

Số Lần xuất hiện
05    8.33% (6 lần)
24    6.94% (5 lần)
15    4.17% (3 lần)
16    4.17% (3 lần)
17    4.17% (3 lần)
42    4.17% (3 lần)
01    2.78% (2 lần)
02    2.78% (2 lần)
06    2.78% (2 lần)
07    2.78% (2 lần)
13    2.78% (2 lần)
14    2.78% (2 lần)
18    2.78% (2 lần)
20    2.78% (2 lần)
27    2.78% (2 lần)
29    2.78% (2 lần)
31    2.78% (2 lần)
32    2.78% (2 lần)
34    2.78% (2 lần)
38    2.78% (2 lần)
40    2.78% (2 lần)
41    2.78% (2 lần)
43    2.78% (2 lần)
45    2.78% (2 lần)
03    1.39% (1 lần)
04    1.39% (1 lần)
10    1.39% (1 lần)
12    1.39% (1 lần)
19    1.39% (1 lần)
21    1.39% (1 lần)
23    1.39% (1 lần)
25    1.39% (1 lần)
26    1.39% (1 lần)
30    1.39% (1 lần)
35    1.39% (1 lần)
37    1.39% (1 lần)
44    1.39% (1 lần)
08    0.00% (0 lần)
09    0.00% (0 lần)
11    0.00% (0 lần)
22    0.00% (0 lần)
28    0.00% (0 lần)
33    0.00% (0 lần)
36    0.00% (0 lần)
39    0.00% (0 lần)
X