Thống kê nhiều ít

Từ ngày
Đến ngày

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 22/08/2018 đến ngày 22/09/2018

Số Lần xuất hiện
11    6.41% (5 lần)
22    6.41% (5 lần)
03    5.13% (4 lần)
12    5.13% (4 lần)
10    3.85% (3 lần)
13    3.85% (3 lần)
16    3.85% (3 lần)
17    3.85% (3 lần)
18    3.85% (3 lần)
29    3.85% (3 lần)
34    3.85% (3 lần)
36    3.85% (3 lần)
40    3.85% (3 lần)
01    2.56% (2 lần)
08    2.56% (2 lần)
14    2.56% (2 lần)
23    2.56% (2 lần)
24    2.56% (2 lần)
26    2.56% (2 lần)
27    2.56% (2 lần)
28    2.56% (2 lần)
30    2.56% (2 lần)
42    2.56% (2 lần)
45    2.56% (2 lần)
05    1.28% (1 lần)
06    1.28% (1 lần)
19    1.28% (1 lần)
20    1.28% (1 lần)
21    1.28% (1 lần)
25    1.28% (1 lần)
31    1.28% (1 lần)
33    1.28% (1 lần)
37    1.28% (1 lần)
38    1.28% (1 lần)
44    1.28% (1 lần)
02    0.00% (0 lần)
04    0.00% (0 lần)
07    0.00% (0 lần)
09    0.00% (0 lần)
15    0.00% (0 lần)
32    0.00% (0 lần)
35    0.00% (0 lần)
39    0.00% (0 lần)
41    0.00% (0 lần)
43    0.00% (0 lần)
X