Thống kê nhiều ít

Từ ngày
Đến ngày

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 24/01/2018 đến ngày 24/02/2018

Số Lần xuất hiện
05    6.94% (5 lần)
36    5.56% (4 lần)
01    4.17% (3 lần)
07    4.17% (3 lần)
14    4.17% (3 lần)
18    4.17% (3 lần)
19    4.17% (3 lần)
23    4.17% (3 lần)
26    4.17% (3 lần)
27    4.17% (3 lần)
37    4.17% (3 lần)
45    4.17% (3 lần)
02    2.78% (2 lần)
09    2.78% (2 lần)
10    2.78% (2 lần)
12    2.78% (2 lần)
16    2.78% (2 lần)
28    2.78% (2 lần)
29    2.78% (2 lần)
30    2.78% (2 lần)
32    2.78% (2 lần)
33    2.78% (2 lần)
40    2.78% (2 lần)
04    1.39% (1 lần)
13    1.39% (1 lần)
24    1.39% (1 lần)
31    1.39% (1 lần)
34    1.39% (1 lần)
35    1.39% (1 lần)
38    1.39% (1 lần)
41    1.39% (1 lần)
42    1.39% (1 lần)
43    1.39% (1 lần)
44    1.39% (1 lần)
03    0.00% (0 lần)
06    0.00% (0 lần)
08    0.00% (0 lần)
11    0.00% (0 lần)
15    0.00% (0 lần)
17    0.00% (0 lần)
20    0.00% (0 lần)
21    0.00% (0 lần)
22    0.00% (0 lần)
25    0.00% (0 lần)
39    0.00% (0 lần)
X