Thống kê nhiều ít

Từ ngày
Đến ngày

Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 23/04/2019 đến ngày 23/05/2019

Số Lần xuất hiện
01    6.41% (5 lần)
30    6.41% (5 lần)
13    5.13% (4 lần)
35    5.13% (4 lần)
16    3.85% (3 lần)
23    3.85% (3 lần)
27    3.85% (3 lần)
33    3.85% (3 lần)
43    3.85% (3 lần)
02    2.56% (2 lần)
04    2.56% (2 lần)
06    2.56% (2 lần)
07    2.56% (2 lần)
08    2.56% (2 lần)
14    2.56% (2 lần)
17    2.56% (2 lần)
18    2.56% (2 lần)
24    2.56% (2 lần)
28    2.56% (2 lần)
29    2.56% (2 lần)
31    2.56% (2 lần)
34    2.56% (2 lần)
38    2.56% (2 lần)
39    2.56% (2 lần)
41    2.56% (2 lần)
45    2.56% (2 lần)
05    1.28% (1 lần)
11    1.28% (1 lần)
12    1.28% (1 lần)
15    1.28% (1 lần)
19    1.28% (1 lần)
20    1.28% (1 lần)
21    1.28% (1 lần)
22    1.28% (1 lần)
25    1.28% (1 lần)
42    1.28% (1 lần)
44    1.28% (1 lần)
03    0.00% (0 lần)
09    0.00% (0 lần)
10    0.00% (0 lần)
26    0.00% (0 lần)
32    0.00% (0 lần)
36    0.00% (0 lần)
37    0.00% (0 lần)
40    0.00% (0 lần)
X