menu xo so
Hôm nay: Thứ Tư ngày 25/11/2020
ket qua xo so hom nay

Thể lệ quay số mở thưởng vé số truyền thống Đà Nẵng

Thứ 3, 12/07/2016 21:40
Các giải thưởng và thứ tự mở thưởng của từng giải thưởng

1. Các giải thưởng, cơ cấu giải thưởng được quy định cụ thể tại Thể lệ tham gia dự thưởng các loại hình xổ số.

2. Thứ tự mở thưởng: Quay số mở thưởng lần lượt từ giải nhỏ đến giải lớn theo cơ cấu giải thưởng đã công bố.

3. Thứ tự người quay số đối với vé xổ số truyền thống: Mỗi kỳ quay số mở thưởng có 10 người sẽ tham gia quay số.

- Hội đồng giám sát thực hiện bốc số ngẫu nhiên chọn 7 người trong số 10 người tham gia quay số có số thứ tự từ 1 đến 7 để thực hiện quay số mở thưởng.

- Khi tiến hành quay số mở thưởng thực hiện hoán đổi vị trí đứng quay lồng cầu để không có người quay số nào đứng tại một vị trí quay lồng cầu liên tục hai lần trở lên.

- Vị trí lồng cầu được quy định như sau :

+ Quay số cho giải Tám (2 số) : 1 lần quay.

Người có số 1 vào vị trí 1 ( hàng đơn vị ), người có số 2 vào vị trí 2 (hàng chục). Thực hiện xong người ở vị trí 1 (hàng đơn vị) ra ngoài.

+ Quay số cho Giải Bảy (3 số) : 1 lần quay.

Người ở vị trí số 2 (hàng chục ) hoán đổi sang vị trí 1 (hàng đơn vị), người có số 3 vào vị trí 2 (hàng chục), người có số 4 vào vị trí 3 (hàng trăm). Thực hiện xong người ở vị trí 1 (hàng đơn vị) ra ngoài.

+ Quay số cho Giải Sáu (4 số) : 3 lần quay.

* Lần quay 1 : Người ở vị trí số 2 (hàng chục) hoán đổi sang vị trí 1 (hàng đơn vị), người ở vị trí 3 (hàng trăm) hoán đổi sang vị trí 2 (hàng chục), người có số 5 vào vị trí 3(hàng trăm), người có số 6 vào vị trí 4 (hàng nghìn). Thực hiện xong người ở vị trí 1 (hàng đơn vị) ra ngoài.

* Lần quay 2 : Người ở vị trí số 2 (hàng chục) hoán đổi sang vị trí 1 (hàng đơn vị), người ở vị trí 3 (hàng trăm) hoán đổi sang vị trí 2 (hàng chục), người ở vị trí 4 (hàng nghìn) hoán đổi sang vị trí 3 (hàng trăm), người có số 7 vào vị trí 4 (hàng nghìn). Thực hiện xong người ở vị trí 1 (hàng đơn vị) ra ngoài.

* Lần quay 3 : Người ở vị trí số 2 (hàng chục) hoán đổi sang vị trí 1 (hàng đơn vị), người ở vị trí 3 (hàng trăm) hoán đổi sang vị trí 2 (hàng chục), người ở vị trí 4 (hàng nghìn) hoán đổi sang vị trí 3 (hàng trăm), người có số 1 vào vị trí 4 (hàng nghìn). Thực hiện xong người ở vị trí 1 (hàng đơn vị) ra ngoài.

+ Quay số cho Giải Năm (4 số) : 1 lần quay.

Người ở vị trí số 2 (hàng chục) hoán đổi sang vị trí 1 (hàng đơn vị), người ở vị trí 3 (hàng trăm) hoán đổi sang vị trí 2 (hàng chục), người ở vị trí 4 (hàng nghìn) hoán đổi sang vị trí 3 (hàng trăm), người có số 2 vào vị trí 4 (hàng nghìn). Thực hiện xong người ở vị trí 1 (hàng đơn vị) ra ngoài.

+ Quay số cho Giải Tư (5 số) : 7 lần quay.

* Lần quay 1 : Người ở vị trí số 2 (hàng chục) hoán đổi sang vị trí 1 (hàng đơn vị), người ở vị trí 3 (hàng trăm) hoán đổi sang vị trí 2 (hàng chục), người ở vị trí 4 (hàng nghìn) hoán đổi sang vị trí 3 (hàng trăm), người có số 3 vào vị trí 4 (hàng nghìn), người có số 4 vào vị trí 5 (hàng chục nghìn). Thực hiện xong người ở vị trí 1 (hàng đơn vị) ra ngoài.

* Lần quay 2 : Người ở vị trí số 2 (hàng chục) hoán đổi sang vị trí 1 (hàng đơn vị), người ở vị trí 3 (hàng trăm) hoán đổi sang vị trí 2 (hàng chục), người ở vị trí 4 (hàng nghìn) hoán đổi sang vị trí 3 (hàng trăm), người ở vị trí 5 (hàng chục nghìn) hoán đổi sang vị trí 4 (hàng nghìn), người có số 5 vào vị trí 5 (hàng chục nghìn). Thực hiện xong người ở vị trí 1 (hàng đơn vị) ra ngoài.

* Lần quay 3 : Người ở vị trí số 2 (hàng chục) hoán đổi sang vị trí 1 (hàng đơn vị), người ở vị trí 3 (hàng trăm) hoán đổi sang vị trí 2 (hàng chục), người ở vị trí 4 (hàng nghìn) hoán đổi sang vị trí 3 (hàng trăm), người ở vị trí 5 (hàng chục nghìn) hoán đổi sang vị trí 4 (hàng nghìn), người có số 6 vào vị trí 5 (hàng chục nghìn). Thực hiện xong người ở vị trí 1 (hàng đơn vị) ra ngoài.

* Lần quay 4 : Người ở vị trí số 2 (hàng chục) hoán đổi sang vị trí 1 (hàng đơn vị), người ở vị trí 3 (hàng trăm) hoán đổi sang vị trí 2 (hàng chục), người ở vị trí 4 (hàng nghìn) hoán đổi sang vị trí 3 (hàng trăm), người ở vị trí 5 (hàng chục nghìn) hoán đổi sang vị trí 4 (hàng nghìn), người có số 7 vào vị trí 5 (hàng chục nghìn). Thực hiện xong người ở vị trí 1 (hàng đơn vị) ra ngoài.

* Lần quay 5 : Người ở vị trí số 2 (hàng chục) hoán đổi sang vị trí 1 (hàng đơn vị), người ở vị trí 3 (hàng trăm) hoán đổi sang vị trí 2 (hàng chục), người ở vị trí 4 (hàng nghìn) hoán đổi sang vị trí 3 (hàng trăm), người ở vị trí 5 (hàng chục nghìn) hoán đổi sang vị trí 4 (hàng nghìn), người có số 1 vào vị trí 5 (hàng chục nghìn). Thực hiện xong người ở vị trí 1 (hàng đơn vị) ra ngoài.

* Lần quay 6 : Người ở vị trí số 2 (hàng chục) hoán đổi sang vị trí 1 (hàng đơn vị), người ở vị trí 3 (hàng trăm) hoán đổi sang vị trí 2 (hàng chục), người ở vị trí 4 (hàng nghìn) hoán đổi sang vị trí 3 (hàng trăm), người ở vị trí 5 (hàng chục nghìn) hoán đổi sang vị trí 4 (hàng nghìn), người có số 2 vào vị trí 5 (hàng chục nghìn). Thực hiện xong người ở vị trí 1 (hàng đơn vị) ra ngoài.

* Lần quay 7 : Người ở vị trí số 2 (hàng chục) hoán đổi sang vị trí 1 (hàng đơn vị), người ở vị trí 3 (hàng trăm) hoán đổi sang vị trí 2 (hàng chục), người ở vị trí 4 (hàng nghìn) hoán đổi sang vị trí 3 (hàng trăm), người ở vị trí 5 (hàng chục nghìn) hoán đổi sang vị trí 4 (hàng nghìn), người có số 3 vào vị trí 5 (hàng chục nghìn). Thực hiện xong người ở vị trí 1 (hàng đơn vị) ra ngoài.

+ Quay số cho Giải Ba (5 số) : 2 lần quay.

* Lần quay 1 : Người ở vị trí số 2 (hàng chục) hoán đổi sang vị trí 1 (hàng đơn vị), người ở vị trí 3 (hàng trăm) hoán đổi sang vị trí 2 (hàng chục), người ở vị trí 4 (hàng nghìn) hoán đổi sang vị trí 3 (hàng trăm), người ở vị trí 5 (hàng chục nghìn) hoán đổi sang vị trí 4 (hàng nghìn), người có số 4 vào vị trí 5 (hàng chục nghìn). Thực hiện xong người ở vị trí 1 (hàng đơn vị) ra ngoài.

* Lần quay 2 : Người ở vị trí số 2 (hàng chục) hoán đổi sang vị trí 1 (hàng đơn vị), người ở vị trí 3 (hàng trăm) hoán đổi sang vị trí 2 (hàng chục), người ở vị trí 4 (hàng nghìn) hoán đổi sang vị trí 3 (hàng trăm), người ở vị trí 5 (hàng chục nghìn) hoán đổi sang vị trí 4 (hàng nghìn), người có số 5 vào vị trí 5 (hàng chục nghìn). Thực hiện xong người ở vị trí 1 (hàng đơn vị) ra ngoài.

+ Quay số cho Giải Nhì (5 số) : 1 lần quay.

Người ở vị trí số 2 (hàng chục) hoán đổi sang vị trí 1 (hàng đơn vị), người ở vị trí 3 (hàng trăm ) hoán đổi sang vị trí 2 (hàng chục), người ở vị trí 4 (hàng nghìn) hoán đổi sang vị trí 3 (hàng trăm), người ở vị trí 5 (hàng chục nghìn) hoán đổi sang vị trí 4 (hàng nghìn),người có số 6 vào vị trí 5 (hàng chục nghìn). Thực hiện xong người ở vị trí 1 (hàng đơn vị) ra ngoài.

+ Quay số cho Giải Nhất (5 số) : 1 lần quay.

Người ở vị trí số 2 (hàng chục) hoán đổi sang vị trí 1 (hàng đơn vị), người ở vị trí 3 (hàng trăm) hoán đổi sang vị trí 2 (hàng chục), người ở vị trí 4 (hàng nghìn) hoán đổi sang vị trí 3 (hàng trăm), người ở vị trí 5 (hàng chục nghìn) hoán đổi sang vị trí 4 (hàng nghìn),người có số 7 vào vị trí 5 (hàng chục nghìn). Thực hiện xong người ở vị trí 1 (hàng đơn vị) ra ngoài.

+ Quay số cho Giải Đặc biệt : 1 lần quay.

* Hoặc 5 chữ số :   

Người ở vị trí số 2 (hàng chục) hoán đổi sang vị trí 1 (hàng đơn vị), người ở vị trí 3 (hàng trăm) hoán đổi sang vị trí 2 (hàng chục), người ở vị trí 4 (hàng nghìn) hoán đổi sang vị trí 3 (hàng trăm), người ở vị trí 5 (hàng chục nghìn) hoán đổi sang vị trí 4 (hàng nghìn),người có số 1 vào vị trí 5 (hàng chục nghìn).\

* Hoặc 6 chữ số :

Người ở vị trí số 2 (hàng chục) hoán đổi sang vị trí 1 (hàng đơn vị), người ở vị trí 3 (hàng trăm) hoán đổi sang vị trí 2 (hàng chục), người ở vị trí 4 (hàng nghìn) hoán đổi sang vị trí 3 (hàng trăm), người ở vị trí 5 (hàng chục nghìn) hoán đổi sang vị trí 4 (hàng nghìn),người có số 1 vào vị trí 5 (hàng chục nghìn), người có số 2 vào vị trí 6 (hàng trăm nghìn). 

Quy trình quay số mở thưởng

1. Chuẩn bị quay số mở thưởng bao gồm các công việc:

a) Lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia quay số mở thưởng;

b) Lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng; mở niêm phong các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng;

c) Kiểm tra lồng cầu quay số mở thưởng;

d) Thực hiện đảo trộn vé xổ số bóc biết kết quả ngay trước khi quay số mở thưởng;

>đ) Kiểm tra các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho hoạt động quay số mở thưởng.

2. Thực hiện quay số mở thưởng bao gồm các công việc:

a) Quay số mở thưởng thử: thực hiện quay thử đối với tất cả các lồng cầu và bóng được sử dụng để quay số mở thưởng. Trường hợp phát hiện bất thường, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý như thay thế lồng cầu, thay thế bóng hoặc tạm dừng việc quay số mở thưởng;

b) Quay số mở thưởng chính thức: Việc quay số mở thưởng chính thức được thực hiện theo thứ tự mở thưởng lần lượt của từng giải đã công bố trong thể lệ quay số mở thưởng.

3. Xác nhận kết quả mở thưởng:

Kết quả quay số mở thưởng phải được lập thành biên bản, có xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số về tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy trình mở thưởng theo quy định.

 

4. Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng phải có sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.

len dau
X